شعر سرگردان

و تو در آنسوی مرزهای عاشقی نفسهایت بوی بهار می دهد