شعر سکوت من

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

شب است و من در تنهایی خودم
به تو می اندیشم
به صدایت
که زمزمه

شعر نگار

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در دل چه شرابیست کهنه نگارا هر زمان می گذرد ضربه به دل بیشتر است

شعر زندگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

زندگی همان فردایست
که
پر از بودن توست
مابقی به جهنم
که نباشی

شعر قهوه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

قهوه ات را سرد بنوش
این روزها کسی منتظر تو نیست
رویت را به دیوار بدوز
و چشمانت را به باران کوچه های غم زده

شعر وقتی تو آمدی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

هنگامه رفتنت
سرمایی سخت تمام وجودم را فرا گرفت
من با تو دوست بودم
اما تو با من دشمن بودی

مهمان عشق

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
تو را به یک وعده عشق
مهمان می کنم

شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و خدایی که برای ما ساخته است
جان
تن
باران را

شعر نوش دارو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و تو را دوست داشتم
تمام قد و با تمام هستی ام
من
تو را می پرستیدم