شعر دوستت دارم

در سکوتم دوستت دارم آرام و بیصدا چشمانت را دوست دارم