شعرهای کوتاه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

شعر عاشقی

من تو را دیدم عاشق شدم
آنچنان از خود ز خود بی خود شدم
در هوایت زین پس و پیش از خودم
هر دم از این رو به آن رو من شدم

ادامه مطلب ...