شعرهای کوتاه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

شعر چشم صبح

چشم در بادٌ مَهِ من در خواب
چون غافله در راه سراب
ای یار بهوش باش که زمان در گذر است
هر چند که زیباست رخ تو در باد

ادامه شعر...