شعر نفس هایم

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من در جوار عشق
و در ساحل تنهایی خودم
رنگ ها را دیدم

شعر شبانه ها

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
شبانه هایم را
با نفس های تو تقسیم، نه می بخشم
مرا در شبانه های خودم غرق کن