شعر فصل پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز

و دوباره برگهای رنگارنگ

و خیابان پر شده از 

عشق های پاییزی

شعر عشق و محبت

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در سکوت بی انتهای شب
من در سکوت خود
فریاد می زنم
فریاد سقوط محبت و عشق

شعر نگار

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در دل
چه شرابیست کهنه نگارا
هر زمان می گذرد
ضربه به دل بیشتر است

شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

باران می بارد
و من در خیال خود
قطرات باران را می شمارم
که چگونه

شعر در جستجوی تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

نگران نباش
ما هم یک روزی با هم
قراری خواهیم گذاشت
در کوچه ای خلوت

شعر دل تنگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

دل تنگی

تکه سنگی است در کنار جویبار

دلداده ای در دور دست

و مهری در قلب

شعر تولد

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

تولدها می آید و می رود

تبریک ها گفته و ناگفته می ماند

و مهم حضور در قلبی ست که

برایش جاودانه بی تکرار است