شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و خدایی که برای ما ساخته است
جان
تن
باران را

دوست داشتن

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

دوست داشتنت
بهانه ای است
برای نفس کشیدن باران