شعر بهانه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

بهانه ای
نگاهی
دلی
برای با تو بودم می خواهم