شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

باران می بارد
و من در خیال خود
قطرات باران را می شمارم
که چگونه

شعر تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و زندگی
جرعه جرعه ما را می رنجاند
در پس دوست داشتن های ما