شعر فصل پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز

و دوباره برگهای رنگارنگ

و خیابان پر شده از 

عشق های پاییزی

شعر تولد تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره فصل پاییز
و تولدی دیگر
از جنس بهار
تولدی بر روی برگ های پاییزی

شعر پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز زرد و خسته
خسته از بهار
خسته از نبودن های یاز
پاییز و خش خش برگهایش

شعر برگ پاییزی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
در کوچه پس کوچه های پاییز
در جستجوی تو
تمام برگها را قدم می زنم