دوست داشتن

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

دوست داشتنت
بهانه ای است
برای نفس کشیدن باران

شعر بهانه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

بهانه ای
نگاهی
دلی
برای با تو بودم می خواهم