شعر کوچه تنهایی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و تو با باریدن باران

رفتن برف

در کوچه تنهایی

مرا در خود گم کرده ای