شعر تولد

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

تولدها می آید و می رود

تبریک ها گفته و ناگفته می ماند

و مهم حضور در قلبی ست که

برایش جاودانه بی تکرار است