شعر دل تنگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

دل تنگی

تکه سنگی است در کنار جویبار

دلداده ای در دور دست

و مهری در قلب