شعر تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و زندگی
جرعه جرعه ما را می رنجاند
در پس دوست داشتن های ما