شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و خدایی که برای ما ساخته است
جان
تن
باران را