شعر برف

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من خدا را در برف ها دیدم

در دانه های سفید

در بارش

و من خدا را در سرما دیدم