شعر فصل پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز

و دوباره برگهای رنگارنگ

و خیابان پر شده از 

عشق های پاییزی

شعر برگ پاییزی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
در کوچه پس کوچه های پاییز
در جستجوی تو
تمام برگها را قدم می زنم