دوست داشتن

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

دوست داشتنت
بهانه ای است
برای نفس کشیدن باران