شعر چشم صبح

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

چشم در بادٌ مَهِ من در خواب
چون غافله در راه سراب
ای یار بهوش باش که زمان در گذر است
هر چند که زیباست رخ تو در باد