شعر تولد تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره فصل پاییز
و تولدی دیگر
از جنس بهار
تولدی بر روی برگ های پاییزی