شعر سکوت من

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

شب است و من در تنهایی خودم
به تو می اندیشم
به صدایت
که زمزمه

شعر نگار

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در دل چه شرابیست کهنه نگارا هر زمان می گذرد ضربه به دل بیشتر است

شعر قهوه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

قهوه ات را سرد بنوش
این روزها کسی منتظر تو نیست
رویت را به دیوار بدوز
و چشمانت را به باران کوچه های غم زده

شعر وقتی تو آمدی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

هنگامه رفتنت
سرمایی سخت تمام وجودم را فرا گرفت
من با تو دوست بودم
اما تو با من دشمن بودی

مهمان عشق

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
تو را به یک وعده عشق
مهمان می کنم

شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و خدایی که برای ما ساخته است
جان
تن
باران را

شعر نوش دارو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و تو را دوست داشتم
تمام قد و با تمام هستی ام
من
تو را می پرستیدم

شعر باتلاق زندگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

سلام روزگار
حال و احوالت چطوره
ببینم تو خودت با خودت چطوری
ما که موندیم تو احوال خودمون

شعر ستاره

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و زندگی

برای با تو بودن

در دستان ستاره هاست

آنان که شب ها چشمک می زنند

شعر چشمان نور

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و مهربانی را با چشمان تو تقسیم می کنم
شاید نوری باشد در دستانم
دستانی برای با تو بودن
تا انتهای خیابان