شعر نفس هایم

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من در جوار عشق
و در ساحل تنهایی خودم
رنگ ها را دیدم