شعر شبانه ها

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
شبانه هایم را
با نفس های تو تقسیم، نه می بخشم
مرا در شبانه های خودم غرق کن