شعر عشق و محبت

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در سکوت بی انتهای شب
من در سکوت خود
فریاد می زنم
فریاد سقوط محبت و عشق

شعر سکوت من

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

شب است و من در تنهایی خودم
به تو می اندیشم
به صدایت
که زمزمه