شعر تک درخت

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

تک درختی در آن سوی بیابان نفس می کشد و یاری در کنارش که هرگز به او نمی رسد قصه ما قصه تاریخ همانند پتکی بر سر ما بیابان تشنه و درخت تشنه تر از بیابان و ساعت دیدار بماند به تبر هیزم شکن پیر