شعر نامه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

عشق را هرگز نمی بایست نادیده گرفت
با تمام روح و جان بایست آن دیده گرفت
من تو را عمری نفهمیدم و بعد از آن دگر
روح و جان وقتی نمی بایست آن دیده گرفت

شعر تولد تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره فصل پاییز
و تولدی دیگر
از جنس بهار
تولدی بر روی برگ های پاییزی