شعر پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز زرد و خسته
خسته از بهار
خسته از نبودن های یاز
پاییز و خش خش برگهایش

شعر دل تنگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

دل تنگی

تکه سنگی است در کنار جویبار

دلداده ای در دور دست

و مهری در قلب