شعر فصل پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز

و دوباره برگهای رنگارنگ

و خیابان پر شده از 

عشق های پاییزی

شعر نامه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

عشق را هرگز نمی بایست نادیده گرفت
با تمام روح و جان بایست آن دیده گرفت
من تو را عمری نفهمیدم و بعد از آن دگر
روح و جان وقتی نمی بایست آن دیده گرفت

شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

باران می بارد
و من در خیال خود
قطرات باران را می شمارم
که چگونه

شعر در جستجوی تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

نگران نباش
ما هم یک روزی با هم
قراری خواهیم گذاشت
در کوچه ای خلوت

شعر تولد تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره فصل پاییز
و تولدی دیگر
از جنس بهار
تولدی بر روی برگ های پاییزی

شعر عاشقی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

من تو را دیدم عاشق شدم
آنچنان از خود ز خود بی خود شدم
در هوایت زین پس و پیش از خودم
هر دم از این رو به آن رو من شدم