شعر من

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

منم برگ سبزی
طعمه پاییر