شعر برگ پاییزی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
در کوچه پس کوچه های پاییز
در جستجوی تو
تمام برگها را قدم می زنم

شعر فریاد

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و سکوتی که
در همین حوالی
تو را فریاد می زند