شعر پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز زرد و خسته
خسته از بهار
خسته از نبودن های یاز
پاییز و خش خش برگهایش