شعر میز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

تو در آنسوی میز
و من درآن سوی سالهای جوانی
و هر دو نظاره گر هستیم
تو به آینده
و من به گذشته
چه تلاقی بین دو دنیای حاضر
من با مویی سپید
و تا با مویی سیاه
و حالی که
بین دو جهان گیر افتاده است