شعر سکوت من

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

شب است و من در تنهایی خودم
به تو می اندیشم
به صدایت
که زمزمه