شعر چشمان نور

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و مهربانی را با چشمان تو تقسیم می کنم
شاید نوری باشد در دستانم
دستانی برای با تو بودن
تا انتهای خیابان