شعر فریاد

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و سکوتی که
در همین حوالی
تو را فریاد می زند