شعر مهربان سنگ دل

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و چشمهایت

مرا در نماز صبح اسیر خود کرده است

چه آمدنی و چه رفتنی بود

چشم انتظار تو از بالکن پنجره هستم هنوز

قدی بلند، لبی خندان و مهربانی در نگاهت

و تو چه مهربان سنگ دلی هستی

که مرا در روز و شب های روزگار تنها گذاشتی

چه امیدوار منتظر صدای پایت هستم هنوز

و می دانم

تو در چرخ آسیاب روزگار غرق شده ای

و من هنوز در جستجوی تو شعر می بافم

شعری برای دلم

شعری برای تو

شعری که شاید نشانی از تو برایم بیاورد