شعر در جستجوی تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

نگران نباش
ما هم یک روزی با هم
قراری خواهیم گذاشت
در کوچه ای خلوت