شعر کوچه تنهایی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و تو با باریدن باران

رفتن برف

در کوچه تنهایی

مرا در خود گم کرده ای

شعر عشق و محبت

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در سکوت بی انتهای شب
من در سکوت خود
فریاد می زنم
فریاد سقوط محبت و عشق