Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

Uncategorized

باران

باران می بارد و من در خیال خود قطرات باران را می شمارم که چگونه عشق را در ضمیر خود

ادامه...
پیمایش به بالا