Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

چشمهایت

کودکیم را در چشمان تو جستجو میکنم چشمانی پر از نور و شادی چشمانی که آینده را در نور و

ادامه...

هیاهوی نور

شب است و سکوت و تنها صدای خط اتومبیل می آید جاده های نورانی از نور بی فروغ کجاست کرم

ادامه...
پیمایش به بالا