Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

درختان

تنهایی تنهایی خودم را با هیچکس تقسیم نمی کنم تنهایی من سهم درختان است بس

ادامه...

فصل کودکی

خواب بودم خواب شیرین کودکی بیدار شدم با صدای باران فصل های زندگیم رفته بودند… در خواب کودکیم چه شیرین

ادامه...
پیمایش به بالا