Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شعرهای بلند

هیاهوی نور

شب است و سکوت و تنها صدای خط اتومبیل می آید جاده های نورانی از نور بی فروغ کجاست کرم

ادامه...

همدم

بوی نفسهایش همدمیست برای شبهای طولانی زمستان گرمای وجودش در هوای اتاق می پیچد و او مانند خورشید مهربان و

ادامه...

قول

حرفی نزنیم نتوانیم قولی ندهیم نتوانیم هنوز درختان نفس می کِشند هنوز صدای قناری می آید فصل ها را بخاطر

ادامه...

ولنتاین

ولنتاین روز عشاق روز گرمای مضاعف خورشید ولنتاین روز مهربانی روز محبت ولنتاین روز همه کسانیست که در گوشه ای

ادامه...
پیمایش به بالا