Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شعرهای بلند

انتظار

شب و سکوت ستاره ها شب و پچ‌ پچ‌ جیرجیرکها شب و مهربانی ماه شب و غصه های پر غصه

ادامه...

و عشق

و عشق صدای سکوت است سکوتی در اعماق جان و چه بی صدا خرد می کند استخوانهای در هم تنیده

ادامه...

عشق چیست؟

هنوز منتظرم تا تو بیایی شاید زندگیم رنگ لعابی گرفت صدای پرنده می آید شاید نعمه آمدنت را می گوید

ادامه...

صدای بهار

صدای بهار می آید صدای زمزمه بلبل مست می آید چه شرابی در دست دارد در جاده عشق رهگذران را

ادامه...

زندگی زیبا

زندگی زیباست اگر آن را رنگی کنیم زندگی زیباست اگر آن را شعرش کنیم زندگی زیباست اگر آن را باران

ادامه...

انتخاب

و زمانی خواهد رسید که در تکاپوی مرگ زندگی چاره ای نداری جز انتخاب یک مسیر و آن مسیریست که

ادامه...

شب رمزآلود

شب پرستاره پرسکوت و تنها ماهی که در آسمان می درخشد و چه معنایی در خود نهفته دارد این شب

ادامه...
پیمایش به بالا