Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
پرواز سکوت

مجموعه شعر پرواز سکوت دل نوشته های شخصی ابوالفضل بابانواز، و شعرهای سروده شده فی البداهه و برخواسته از دل می باشد...

شب استُ سکوت ش

شب استُ صدای جیرجیرکی

در پستوی خانه

صدای ماهی از تنگ آب

سکوت خنده های تو

شعری نمی آورد

برای بودن چشمهایت

برای تو که سالها دور بودی

شعرهای بلند

شب استُ سکوت ش

شب استُ صدای جیرجیرکی

در پستوی خانه

صدای ماهی از تنگ آب

شعرهای بلند

من سر سجاده نور

با خیالت

ستاره می چیدم

تو در خیال سجاده من

شعرهای بلند

سکوت خنده های تو

شعری نمی آورد

برای بودن چشمهایت

برای تو که سالها دور بودی

شعرهای کوتاه

زندگی به نفس هایی نیست که می‌کشیم

به نفسهایی است که بند می آید

ساقی پیمانه را در مجلسی گرد آوریم

عندلیبان را به یمن ساقیان گرد آوریم

در سرو شیدای تو مانده ام

ای عجب این روزگاران مانده ام

درباره پرواز سکوت

شاعر متولد دهه 50 و از یک خانواده مذهبی می باشد. شعرهای سروده شده ایشان فی البداهه و از دل برخواسته است…

ایشان شعرهایی از گذشته های دور نیز می سروده، اما ثبت نمی شد و با توجه به اینکه شاعر سعی نموده ردپایی از خود به یادگار داشته باشد، شعرهای سروده شده را ثبت می نماید تا یادگاری از دل بر دل بنشیند.

پیمایش به بالا