Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شعرهای کوتاه

سرگردان

و تو در آنسوی مرزهای عاشقی نفسهایت بوی بهار می دهد و من در دیار نامهربانی و در جستجوی تو

ادامه...

تک درخت

تک درختی در آن سوی بیابان نفس می کشد و یاری در کنارش که هرگز به او نمی رسد قصه

ادامه...

تولد

تولدها می آید و می رود تبریک ها گفته و ناگفته می ماند و مهم حضور در قلبی ست که

ادامه...

شب یلدا

شب یلدا فرصتی است برای یاد دوستان آنانکه در قلب و یاد ما حضور دارند شب یلدا بهانه ای است

ادامه...
پیمایش به بالا