Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شعرهای کوتاه

آهو

در باران به چشم های تو می نگرم همانند آهویی گریزپا می دود و من زیر باران در نگاه تو

ادامه...
پیمایش به بالا